Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΣΤΑΣΗ για " Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας" στα Άνω Λιόσια

Ανακοίνωση για ΜΠΕ, της ''ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ'', στα 'Ανω Λιόσια του Δήμου Φυλής
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6193/2807/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:’’Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας, ισχύος σταθμός ≤1ΜW, της εταιρείας ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ’’ στη θέση ‘’Ο.Τ. 3061-01’’, Δημοτικής Ενότητας ‘Ανω Λιοσίων, Δήμου Φυλής, Περιφέρεια Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Eπικαιρότητα» στις 4/10/12 με αρ. πρωτ. 143402/12.


αναδημοσίευση  από paraponofylis  για την υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

OXI στο εργοστάσιο καύσης στα Άνω ΛιόσιαΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναρτούμε την ένσταση που θα υποβάλλουμε το αργότερο την Παρασκευή 02/11/2012. Ζητάμε με την ένσταση αυτή να μην εγκριθεί η εγκατάσταση εργοστασίου καύσης βιομάζας στο ΒΙΟΠΑ.Ζητάμε επίσης από όλους σας, δημοτικές παρατάξεις, δημοτικούς συμβούλους, εξωραϊστικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, βιοτέχνες του ΒΙΟΠΑ και κατοίκους, να συνυπογράψουν αυτή την ένσταση την οποία θα υποστηρίξουμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την οποία και θα ενημερωθείτε, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 02/11/2012 μέχρι τις 11:00 π.μ.
Η ένσταση θα βρίσκεται στο ιατρείο του Κ. Βάβουλα (Μ. Αλεξάνδρου 55) και στο δικηγορικό γραφείο της Χ. Κουράση (Λ. Φυλής 178).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944288194, 6932405009

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΗ
1.     Κων/νου Βάβουλα, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Φυλής, κατοίκου Δήμου Φυλής, Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 55 
2.     Χρυσούλας Κουράση, Προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ, κατοίκου Δήμου Φυλής, Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων, οδός Λ/ Φυλής αρ. 178
ΚΑΤΑ
Της με αρ. πρωτ. Φ6193/2807/12 έγκρισης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

     Μετά από αίτημα της εταιρίας με επωνυμία ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε περί έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δημιουργίας και εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αεριοποίηση βιομάζας σε ακίνητο κείμενο στη θέση ΒΙΟΠΑ του Δήμου Φυλής, Δημοτικής Κοινότητας  Άνω Λιοσίων και στο Ο.Τ 3061-1, εξεδόθη η προσβαλλόμενη απόφαση . Την παραπάνω απόφαση προσβάλλουμε ζητώντας την ακύρωσή της για τους παρακάτω ορθούς, νομίμους και βάσιμους λόγους
1.     Σύμφωνα με την Νομοθεσία (Νόμος 2545/1997, άρθρο 1 παρ. γ)  «ΒΙΟΠΑ είναι ο χώρος ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότηταςχαμηλής όχλησης και επαγγελματικών εργαστηρίων.» Κατά συνέπεια στο χώρο του ΒΙΟΠΑ των Άνω Λιοσίων, ο οποίος σημειωτέον  δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τις υποδομές,
μπορούν να εγκαθίστανται βιοτεχνικές δραστηριότητες και επαγγελματικά εργαστήρια . Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω Νόμου «επιτρέπεται η μετεγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσης όχλησης εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις
–δεν υπάρχει στο Νομό ΒΙΠΕ ή ΒΙΠΑ ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σ’ αυτά
-έχει προηγουμένως εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη νέα θέση
Συνεπώς η μοναδική περίπτωση εγκατάστασης σε χώρο ΒΙΟΠΑ βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας μέσης όχλησης είναι να πρόκειται για μετεγκατάσταση λειτουργούσης ήδη αλλού
     Η συγκεκριμένη όμως δραστηριότητα που προτίθεται να λειτουργήσει η προαναφερόμενη εταιρία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στην ίδια την μελέτη που κατέθεσε ( ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ- κατάθεση β, σελ. 6) κατατάσσετε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4014/2011, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 κατηγορία  Α2 παράρτημα Χ ομάδα 10η  του  ν. 1958/2012 και τροποποιήθηκε με την ΚΑΙ 1565/8-5-2012, στην κατηγορία Α2, ήτοι στις μέτριας όχλησης δραστηριότητες, των οποίων η εγκατάσταση, ως άνω αναλύθηκε αντίκειται στη νομοθεσία περί ΒΙΟΠΑ και συνεπώς  απαγορεύεται στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων
2.     Σύμφωνα με την κατατεθείσα από την εν λόγω εταιρία μελέτη, η επιδιωκόμενη να ασκηθεί δραστηριότητα χαρακτηρίζεται μέτριας όχλησης ήτοι δυνάμενη να προκαλέσει πλείστα όσα προβλήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στη περιοχή και πλέον ειδικότερα
Α) σελ. 13 της μελέτης παρ. 4.3 που περιγράφει την υδρογεωλογία της περιοχής γίνεται προσπάθεια παραποίησης της πραγματικότητας σε σχέση με τον υδροφόρο ορίζοντα και το βάθος του. Αναφέρεται στην εν λόγω μελέτη ότι τους θερινούς μήνες λόγω έντονης αντλητικής δραστηριότητας και της εκτεταμένης ξηρασίας που χαρακτηρίζει το μικροκλίμα της συγκεκριμένης τοποθεσίας, μειώνονται σημαντικά οι κίνδυνοι υπόγειας ρύπανσης από κατείσδυση επιφανειακών υγρών αποβλήτων . Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η περιοχή υδροδοτείται από το δίκτυο του Δήμου και δεν υπάρχει καμία αντλητική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να είναι βέβαιη η σοβαρή μόλυνση των υπογείων υδάτων από πιθανή κατείσδυση υγρών αποβλήτων
Β) σελ/ 19 της μελέτης  . Το επίπεδο όχλησης στη γύρω περιοχή από την μονάδα θα αυξηθεί από την λειτουργία της ίδιας της μονάδος αλλά και από την μεταφορά τεραστίων ποσοτήτων πρώτης ύλης. (αναφέρεται στην ίδια την μελέτη σελ. 28 ότι η ποσότητα εισαγωγής της πρώτης ύλης αναμένεται να ανέλθει σε 780 τόνους μηνιαίως . Η μεταφορά τους θα γίνεται μέσα από δρόμους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως και υπάρχει κίνδυνος εκκωφαντικών θορύβων από τα φορτηγά, τη στιγμή που δίπλα από την εν λόγω εγκατάσταση υπάρχουν κατοικίες νομιμοποιημένες, σε απόσταση μικρότερη και των 100 μέτρων)
Γ) στη σελ. 25 της μελέτης αναφέρεται ότι η μονάδα διαθέτει δαυλό αερίου που έχει ως σκοπό την προσωρινή περιοδική καύση του αερίου που παράγεται και για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η εν λόγω μελέτη είναι ελλιπής αφού δεν αναφέρει σε ποιες περιπτώσεις και πόσο συχνά προβλέπεται η καύση του αερίου στην ατμόσφαιρα και με ποιες συνέπειες για το γύρω περιβάλλον. Δεδομένο πάντως είναι ότι η έκλυση διαφόρων παραγώγων της πυρολύσεως στην ατμόσφαιρα είναι καταστροφική
3.     Ψευδής είναι η συγκεκριμένη μελέτη αναφερόμενη σε ανυπαρξία κατοικιών στη γύρω περιοχή, καθώς επίσης και σε μεμονωμένους οδικούς άξονες αφού : Αφενός μεν πέριξ του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου, και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων,  όπου προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές της η προαναφερόμενη εταιρία, υφίστανται οικίες, νομιμοποιημένες , οι οποίες μάλιστα αποτελούν την κύρια κατοικία μεγάλου αριθμού κατοίκων. Σύμφωνα δε με τον Νόμο ΚΥΑ 49828/2008 παρ. 8.2.3 γ. (αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες)  απαγορεύεται η άσκηση τέτοιας δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν μεμονωμένες κατοικίες . Αφετέρου δε σε απόσταση αναπνοής, μικρότερη των 100 μέτρων,  υπάρχει η Αττική Οδός, σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού και κύριοι οδοί δημοτικοί τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ
4.     Ως είναι πλέον τοις πάσι γνωστό η περιοχή του Δήμου Φυλής είναι ήδη πολύ επιβαρημένη από την λειτουργία της χωματερής και της εν γένει διαχείρισης των απορριμμάτων. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος της περιοχής μας θα είναι εγκληματική
5.     Είναι γνωστό ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Αττική στις 7-9-1999 και την διαπίστωση της ύπαρξης ρήγματος στην ευρύτερη περιοχή του ΒΙΟΠΑ, η περιοχή μας συγκαταλέγεται στις σεισμολογικά επικίνδυνες ζώνες. Η επανάληψη του φαινομένου του σεισμού δεν αποκλείεται, το δε υπάρχον ρήγμα κατά διαστήματα, ακόμα έως και σήμερα δίδει σεισμικές δονήσεις μικρής φυσικά ισχύος. Η εταιρία με τις μελέτες που υπέβαλε για έγκριση, δεν έλαβε υπόψιν της ουδόλως τον κίνδυνο ενός σεισμού και τα επακόλουθα του στις εγκαταστάσεις, καθώς και τους κινδύνους ενδεχόμενης διαρροής  επικίνδυνων αέριων και υγρών αποβλήτων Ελλιπή θεωρούμε επιπλέον την μελέτη αφού δεν αναφέρεται σε αντιμετώπιση ατυχημάτων και δη πυρκαγιάς 
     Επειδή σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω αναπτύχθηκαν η δραστηριότητα την οποία προτίθεται να ασκήσει η εταιρία «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠ.Ε» και απαγορεύεται και τεράστια επιβάρυνση στο περιβάλλον και τους κατοίκους και τους γύρω βιοτέχνες θα προκαλέσει και μεγάλη επικινδυνότητα ατυχήματος ενέχει
     Επειδή θεωρούμε σφόδρα πιθανό λόγω της εγκατάστασης και παραγωγής βιομάζας στο ΧΥΤΑ Φυλής η συγκεκριμένη εταιρία με μικρές τροποποιήσεις θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της για την καύση της βιομάζας που θα παράγεται στους ΧΥΤΑ, όπως άλλωστε αφήνεται να εννοηθεί και από την ίδια την μελέτη 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους τυχόν στο μέλλον θέλαμε προσθέσει
ΖΗΤΑΜΕ
Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.
Να μην εγκριθεί η εγκατάσταση και η δραστηριότητα της στην περιοχή μας. Άλλωστε από την ίδια την μελέτη γίνεται αντιληπτό ότι η προαναφερόμενη εταιρία πιθανολογείται ότι έχει κάνει αίτηση για παρόμοια εγκατάσταση και σε άλλες περιοχές
Φυλή 30-10-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου